ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1023
30 ธ.ค. 2559
32 กิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการป้องกันการทุจริตวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
983
09 ธ.ค. 2559
33 การอบรมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
986
20 ก.ค. 2559
34 ประกาศการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
1012
12 ก.พ. 2559
35 การมอบอำนาจการตัดสินใจของผู้บริหาร อปท.ให้รองนายก/ปลัด ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
1005
18 ม.ค. 2559
36 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
963
14 ม.ค. 2559
37 ช่องทองการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
959
08 ม.ค. 2559
38 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
963
08 ม.ค. 2559
39 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
960
08 ม.ค. 2559
40 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
1011
07 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12