สภาพทั่วไป
  ที่ตั้ง
          เทศบาลตำบลปะแต ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอยะหา ระยะห่างจากอำเภอยะหา เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ประมาณ 8 กิโลเมตร
เนื้อที่
          มีเนื้อที่ประมาณ  208.31  ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ
          อเทศบาลตำบลปะแต มีลักษณะภูมิประเทศดังต่อไปนี้
          ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ อ. ยะหา จ. ยะลา
          ทิศใต้ ติดกับ อำเภอบันนังสตา จ. ย ะลา
          ทิศตะวันออก ติดกับ ติดกับ อบต.ละแอ อ.ยะหา และกิ่งอ.กรงปินัง จ.ยะลา
          ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอกาบัง และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
  สภาพภูมิประเทศทั่วไป
  พื้นที่เป็นเนินสูงมีเทือกเขาสลับซับซ้อนทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่นป่าไม้ แร่ดีบุก
จำนวนหมู่บ้าน มีจำนวนทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่
          หมู่ที่ 1 บ้านบายอ ประกอบด้วย บ้านบายอ บ้านเจาะกือเดะ บ้านกูดง บ้านแจะ
          หมู่ที่ 2 บ้านลือเน็ง ประกอบด้วย บ้านลือเน็ง บ้านลือโบ๊ะมูบา ปอเนาะเก่า
          หมู่ที่ 3 บ้านสะปอง ประกอบด้วย บ้านกือซง บ้านสะปอง บ้านทำนบ บ้านบาซาลาแป
          หมู่ที่ 4 บ้านฆอรอราแม ประกอบด้วย บ้านฆอรอราแม บ้านมาแบ บ้านอูเบ็ง บ้านดือลง
          หมู่ที่ 5 บ้านบาจุ ประกอบด้วย บ้านบาจุ บ้านมาปะ บ้านซูแก บ้านมูนุง บ้านมาแน บ้านบากง
          หมู่ที่ 6 บ้านปะแต ประกอบด้วย บ้านบาโงย บ้านปะแต บ้านบูเก๊ะจิ บ้านจาเล๊าะ
          หมู่ที่ 7 บ้านกาโต๊ะ ประกอบด้วย บ้านกาโต๊ะ บ้านแนจือโร๊ะ บ้านแนปาแต บ้านแนมาแจ บ้านแนกูบู บ้านกัมปงบารู
          หมู่ที่ 8 บ้านลาบู ประกอบด้วย บ้านลาบู บ้านใหม่ (กำปงบารู)
          หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ประกอบด้วย บ้านตะโล๊ะเว บ้านซีรอ บ้านตาโล๊ะวาเวะ บ้านหลักเขต
  ประชากร
            ส่วนใหญ่ประชากรของตำบลปะแต  ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายู นับถือศาสนาอิสลามเป็น  จำนวนมากถึงร้อยละ 99  ซึ่งมีความเคร่งครัดต่อศาสนา และนิยมส่งบุตรหลานเรียนหลักธรรมของศาสนา นอกจากนี้ยังมีชาวไทยพุทธ เป็นส่วนน้อยโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในหมู่ 8 บ้านลาบู  และหมู่ 6 บ้านปะแต  รวมกันมีร้อยละ1 
 

ตำบล/หมู่บ้าน

บ้านปกติ
ชาย

หญิง

รวม

ตำบลปะแต
3,385
6,911
6,816
13,727

 

หมู่ที่ 1 บ้านบายอ
519
1,055
958
2,013

 

หมู่ที่ 2 บ้านลือเน็ง
193
446
470
916

 

หมู่ที่ 3 บ้านสะปอง
309
646
643
1,289

 

หมู่ที่ 4 บ้านฆอรอราแม
526
1,224
1,228
2,452

 

หมู่ที่ 5 บ้านบาจุ
474
960
1,034
1,994

 

หมู่ที่ 6 บ้านปะแต
495
1,092
1,088
2,180

 

หมู่ที่ 7 บ้านกาโต๊ะ
293
683
676
1,359

 

หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลาบู
269
257
164
421

 

หมู่ที่ 9 บ้านตะโละเว
307
548
555
1,103
 

ข้อมูลประชากร ณ เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2562

  ด้านภาษา
            ส่วนใหญ่ประชาชนนิยมพูดภาษามลายูถิ่น แต่เมื่อชาวไทยมุสลิมต้องการพูดคุยกับชาวไทยพุทธก็จะพูดภาษาไทย หรือภาษาไทยถิ่นใต้ นอกจากนี้ชาวไทยพุทธบางคนก็สามารถใช้ภาษามลายูโต้ตอบได้ แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้ภาษาไทยถิ่นใต้